Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
free templates joomla

Neveléstudományi Kutatóműhely

Vezetője: Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária
 
Tagjai: 
Bognárné dr. Kocsis Judit
Dr. Czike Bernadett
Dr. Györe Géza
Dr. Fábián Gyöngyi 
Dr. Horváth H. Attila 
Kiss Éva
Kubinger-Pillmann Judit
Langerné dr. Buchwald Judit
Paksi László
Dr. Thun Éva
Tóth-Márhoffer Márta
Dr. Zsolnai József dr. Mátyási Mária
 
Külső tagok:
Kiss Albert
Dr. Molnár Melinda
Dr. Óhidy Andrea
 
 
A kutatóműhely bemutatása
 
A kutatóműhely egyidős az 1999-ben dr. Zsolnai József által alapított Intézetünkkel. A kuta-tóműhely, részben változó személyi állománnyal, de folyamatosan a neveléstudományokat mint tudományágat annak legszélesebb értelmében értelmezve kutatta és kutatja, rendszeresen nyilvánosságra hozva eredményeiket.
A Neveléstudomány Intézet a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalom¬tudományi Kar sajátos egysége, amely 2011. március 21-től négy – szakmailag önálló – központból áll: 
Tanárképző Központ (székhelye: Veszprém);
Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont (székhelye: Pápa);
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja (székhelye: Pápa);
Közép-Dunántúli Regionális Pedagógusképzést Segítő Kutató és Szolgáltató Központ (rövidített neve: Pedagógusképzési Kutató és Szolgáltató Központ (PKSZK) (székhelye: Pápa), honlap: http://www.tanarkepzohalozat.hu.
A ScientiaPannonica on-line folyóirat hatodik éve jelenik, évi két számmal.
 
 
Tevékenységek és kutatási témák 
 
a)Zsolnai József életmű gondozás és megjelentetése.
b)Közoktatási kutatások és fejlesztések:
Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program 
A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program 1-5. évfolyam tananyagának digitalizálása
Értékközvetítő és képességfejlesztő program 
Tudománypedagógia
Tantervfejlesztés
Olvasáspedagógia
Internetpedagógia
Kerettanterv-fejlesztés
c)A tanárképzés kutatása
Tanári kompetenciák, képességfejlesztő tanárképzés
A digitális pedagógia helye az oktatásban
Pedagógus-professziogram
Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában. A pedagógia esélyei és lehetőségei a kulturális és társadalmi diszkrimináció enyhítésének elősegítésére
 
Kutatási eredmények összefoglalása 
 
TÁMOP 3.1.1. 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció
6.4.4. Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása
 
Eredmények:
Az olvasáskutatás kilenc hónapja alatt két alkalommal került sor átfogó pedagógiai mérésre. Először az olvasáskutatás kezdetekor, 2009. október 7-től október 14-ig. En-nek során rögzítettük a tanulók indulási olvasási teljesítményét. Majd a kutatási idő-szak végén 2010. június 1-jén és 2-án is mértünk, amikor a záró méréseket bonyolítot-tuk le. Ezen kívül több alkalommal történt folyamatba épített mérés és értékelés.
 
A kutatásban részt vettek: Dr. Györe Géza, Kiss Albert, Kiss Éva, Kubinger-Pillmann Judit, Dr. Zsolnai József, Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária
 
TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0007
A Közép-Dunántúli Régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása.
 
Eredmények:
37 tantárgypedagógiai tananyagfejlesztéshez, módszertani megújításhoz köthető produk-tum született.
Egy új, alternatív tanári mesterképzési program pedagógiai-pszichológiai modulja, amely alternatívát kínál a jelenlegi kétciklusú Bologna-rendszerű tanárképzési modell mellett. 
A pedagógusképzés eredményességére vonatkozóan 20 szakmai kritériumlista készült el, és módszertani sztenderdek kimunkálása történt meg a pályaalkalmassághoz kapcsolódóan.
 
A kutatások alapján megjelent legfontosabb kötetek
 
Nemzetközi:
Lehrerbild und Lehrerbildung : Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn / Hrsg. Andrea Óhidy – Ewald Terhart – József Zsolnai. – Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften – GWV Fachverlage GmbH, 2007. – 344 [4] p. ; 21 cm. 
Hazai:
A tudomány egésze : a magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje / Zsolnai József. –Budapest : Műszaki Kiadó, cop. 2005 (s. l. : Arrabona Print Kft.). – 315 p. ; 24 cm.
Tanárkép és tanárképzés : a tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon / szerk. Óhidy Andrea – Ewald Terhart – Zsolnai József. – Pápa : Pannon Egyetem Böl-csészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, 2008. – 330 p. ; 24 cm. 
Alkottató természettudományi pedagógia az általános iskolában: módszertani lehetőségek útmutatója / Kiss Albert. – Zalabér : Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-tatási Intézmény, Óvoda, 2011. – 124 p. ; 24 cm + 1 CD mell. 
Tudományos diákkör az általános iskolákban: Zalabér szerepe az első 10 évben / Kiss Albert. – Zalabér: Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda; Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja, 2009. – 223 p. ; 24 cm. 
Tudományos diákkör az általános iskolákban: a diákkör létrehozása és működtetése / Kiss Albert. – Zalabér : Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, 2010. – 142 p. ; 24 cm. 
Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban: PhD érte-kezés/Bognárné Kocsis Judit. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pe-dagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 191 p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 1) 
Könyvtárostanár-képzés Magyarországon: PhD értekezés / Györe Géza. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 191 p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 2). 
A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehe-tőségei a közoktatásban: PhD értekezés / Langerné Buchwald Judit. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 206 p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 3).
A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése / Molnár Melinda. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, cop. 2010. – 255 [1] p. ; 24 cm. – (PhD értekezések 4).
A pedagógusnők identitástudata / Thun Éva. – Pápa : Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont. – (PhD értekezések 5). – Megjelenés alatt! 
Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása. Tanulmánykötet. – Pápa, PE MFTK Neveléstudományi Intézet – Megjelenés alatt!
 
 
Jelentősebb országos konferenciák 
 
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő programmal működő iskolák XII. Országos Konfe-renciája. Hatvan, Kodály Zoltán Általános Iskola, 2012. október 27.
A tanári tudás – III. tanárképzés napja konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2012. szeptember 18. 
„A palatáblától a Zsolnai-tankönyvekig” – tankönyv-és taneszköztörténeti bemutatóval egybekötött szimpózium. Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház, 2012. október 8. 
A tanárképzés napja – II. veszprémi konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2009. április 29. 
A tanárképzés napja – I. veszprémi konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2008. április 23.

MFTK Dékáni Titkárság, B épület I. emelet Tel: 88/624-005 e-mail: mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu