Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
free templates joomla

Interkulturális Germanisztikai Kutatóműhely

Vezetője: Dr. Földes Csaba, az MTA doktora, egyetemi tanár, intézetigazgató

A kutatóműhely vezetője az interkulturális germanisztika nemzetközileg is elismert kutatója: a Közép-Európai Germanisztikai Társaság (MGV) elnöke, a Nemzetközi Interkulturális Germanisztikai Társaság vezetőségi tagja, a Mannheimi Német Nyelvtudományi Intézet Tudományos Tanácsának tagja, számos tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Tagok:

Dr. Antos, Gerd címzetes egyetemi tanár
Dr. Burka Bianka egyetemi tanársegéd
Dr. Ernst, Peter címzetes egyetemi tanár
Lócsi Dóra doktorandusz
Dr. Németh Attila egyetemi adjunktus.
Pozdena Emese doktorandusz
Dr. Rácz Gabriella egyetemi docens
Dr. Szilágyi-Kósa Anikó egyetemi docens
Dr. Tóth József egyetemi docens
Dr. V. Szabó László egyetemi docens
Dr. Zsigmond Anikó egyetemi docens

 

A Kutatóműhely tevékenysége és kutatási témái:

A Kutatóműhely az interkulturális germanisztika mint a német nyelv- és irodalomtudomány sikeres, új paradigmájának széles spektrumát műveli. A német nyelvet és irodalmat mindenekelőtt a kultúrák produktív egymásra hatásának szemszögéből, a ´saját´ és az ´idegen´ kettős optikájának következetes érvényesítésével szemléli, és kutatási vezérelvének tekinti. Tevékenységének legfontosabb színtere a 2008 őszén létrehozott Interkulturális Nyelvészeti/Germanisztikai Kompetenciaközpont, amelynek feladata, hogy koordinálja és intenzívebbé tegye a nemzetközi interkulturális nyelvészeti kutatásokat a germanisztika tudományterületén, valamint hogy olyan nemzetközi tudományos fórumként működjön, amely lehetővé teszi a rendszeres tudományos eszmecserét az interkulturális germanisztika nemzetközileg elismert szakemberei és a fiatal kutatók között. Működését – neves professzorokból álló – nemzetközi tudományos tanács segíti. A Kompetenciaközpont sokoldalú tevékenységének egyik legfontosabb alappillérét az Interkulturális Germanisztikai Nemzetközi Kutatási- és Tudományosutánpótlás-Hálózat (IFNIG) alkotja; ennek jelenleg 43 országból 250 regisztrált tagja van.
Kutatásaink során interkulturális germanisztikán alapvetően olyan kutatási koncepciók és irányzatok együttesét értjük, amelyek nem pusztán az egyes kulturális produktumok (nyelv, irodalom stb.) közötti különbségeket tematizálják, hanem a kultúrák találkozásakor, egymásra hatásakor zajló folyamatokat, ill. az ezen folyamatok során létrejövő jelenségeket vizsgálják speciális kultúraközi kontexusokban. Tehát olyan jelenségeket, amelyek sem az egyik, sem a másik kultúrában nem fordulnak elő, hanem két vagy több kulturális rendszer interakciója során jönnek létre.
Az interkulturális nyelvészet területén jelenlegi fő kutatási irányaink a kontaktusnyelvészet, a nyelvi hibridizáció-kutatás, a nyelvi variáció-kutatás, az interkulturális szemantika, az interkulturális tényezők kihatása (irodalmi) szövegek alkotására és az interkulturális reklámok nyelvezete.
Az interkulturális germanisztikai kutatóműhely irodalomtudományi szekciója elsősorban az elbeszélés/elbeszéléselmélet interkulturális aspektusait vizsgálja. Az irodalmi szövegek interkulturalitása nem csak tartalmi-tematikai kérdés, hanem meghatározó a szöveget létrehozó elbeszélési formák és technikák, a narratív reprezentáció szempontjából is. Az interkulturális/kultúrák közti elbeszélés főbb területei a kisebbségi irodalmak, a migráns irodalom, de a német nyelvű irodalom elbeszélő formáinak történetében is jelentős interkulturális hatás fedezhető fel. Az elbeszélő szövegek interkulturalitása, az irodalmi szöveg és kulturális kontextusa közötti kapcsolat bizonyos esetekben a tágabb értelemben használt intertextualitás fogalmával (beleértve bizonyos intermediális jelenségeket) is leírható/megragadható. Az interkulturális irodalomtudomány területén folyó fő kutatási irányok: Interkulturalitás és elbeszélés, német nyelvű migráns irodalom, az irodalmi recepció kérdései, interkulturalitás mint intertextualitás/intermedialitás

 

A Kutatóműhely eredményei

A Kutatóműhely integrált tevékenysége számos aktivitásban hozott eredményt. Rendszeresen tartunk a témához illeszkedő nemzetközi konferenciákat, pl. az elmúlt időszakban nyelvészetből az alábbi rendezvényeinket emeljük ki:
 2008. november 28-29: „Kisebbségi nyelvek szociolingvisztika megközelítésben”.
 2010. február 19-20.: „Az elmélet, az empíria és a módszer viszonya az interkulturális nyelvészetben” (1. IFNIG-konferencia).
 2012. október 26-27.: „Interkulturalitás a szemantika és a pragmatika szemszögéből” (2. IFNIG-konferencia).

Az irodalomtudomány vonatkozásában:
 2011. április 28-30. „Elbeszélés és elbeszéléselmélet a kultúrák között”. Nemzetközi konferencia.

Elnyert nemzetközi kutatási pályázataink is a Kutatóműhely eredményességét mutatják. Nyelvészetből példaként a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott „Interkulturalitás az államhatárokon innen és túl – mint germanisztikai probléma” című projektünk említendő, irodalomból az „Elbeszélés és elbeszéléselmélet a kultúrák között” c. projekt támogatása a Fritz Thyssen Alapítvány által.
Kutatási eredményeinkkel – számos egyéni publikáción túl – könyvsorozat és általunk kiadott folyóirat formájában nemzetközi fórumot hoztunk létre:
A rangos Gunter Narr Kiadónál Tübingenben jelentetjük meg a Beiträge zur Interkulturellen Germanistik (BIG) című könyvsorozatunkat, amelyben tanulmányköteteket és monográfiákat publikálunk. Eddig az alábbi kötetek láttak napvilágot:

BIG 1: Földes, Csaba (Hrsg.): Deutsch in soziolinguistischer Sicht. Sprachverwendung in Interkultu¬ra¬¬litätskontexten.
BIG 2: Németh, Attila : Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen. Am Beispiel deutscher Dia¬lekte in Ungarn.
BIG 3: Földes, Csaba (Hrsg.): Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Das Verhältnis von Theorie, Em¬pirie und Methode.
BIG 4: Fáy, Tamás: Sekundäre Formen des Foreigner Talk im Deutschen aus übersetzungs¬wis-sen¬schaft¬licher Sicht.

Úgyszintén a Narr Kiadónál adjuk ki Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik (ZMG) című nemzetközi folyóiratunkat: a lap 2011 óta évente két számmal jelenik meg.

 

A Kutatóműhely munkájával összefüggő további publikációk

Tanulmánykötetek:

Földes Csaba/Antos, Gerd (Hrsg.): Interkulturalität: Methodenprobleme der Forschung. Beiträge der Internationalen Tagung im Germanistischen Institut der Pannonischen Universität Veszprém, 7.-9. Oktober 2004. München: Iudicium 2007
Rácz Gabriella/V. Szabó László (Hrsg.): Der deutschsprachige Roman aus interkultureller Sicht. Veszprém: Universitätsverlag/Wien: Präsens Verlag 2009 (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement; 10).
Tóth József (Hrsg.): Wechselwirkungen in der Germanistik: kontrastiv und interkulturell. Wien: Edition Praesens. 2007 (Supplement-Reihe der Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis.Bd. 9.)

Egyéb publikációk:

Földes Csaba: Black Box 'Interkulturalität': Die unbekannte Bekannte (nicht nur) für Deutsch als Fremd-/Zweitsprache. Rückblick, Kontexte und Ausblick. In: Wirkendes Wort 59 (2009) 3, pp. 503-525.
Földes Csaba: Quo vadis 'interkulturelle Kommunikation'? In: Neuphilologische Mitteilungen 108 (2007) 3, pp. 513-540.
Burka Bianka: Fremdwahrnehmung als Vorstellungsbildung in der Sprache interkultureller literarischer Texte. In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 17/2010, p. 1.
Németh Attila: Deutsche Dialekte in Ungarn: Sprachmischung, Spracheinstellungen und Alter. In: Földes Csaba (szerk.): Deutsch in soziolinguistischer Sicht: Sprachverwendung in Interkulturalitätskontexten. Konferencia helye, ideje: Veszprém, Magyarország, 2008.11.28-2008.11.29. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2010. pp. 75-99.
Rácz Gabriella: Der die Ostjuden zu sehen versuchte. Perspektive und Kulturdarstellung in Arnold Zweigs und Hermann Strucks Das ostjüdische Antlitz. In: Kindt, Tom/Teller, Katalin (Hrsg.): Narratologie interkulturell: Studien zu interkulturellen Konstella¬tionen in der deutschsprachigen und ungarischen Literatur 1880-1930. Frankfurt a.M./Berlin/Bern et al.: Peter Lang 2005, p. 95-106.
Rácz Gabriella: Die Frau als die Fremde. Interkulturelle Aspekte in Gottfried Kellers „Sinngedicht“ und Heinrich Manns „Zwischen den Rassen“. In: Földes Csaba/Antos, Gerd (Hrsg.): Interkulturalität: Methodenprobleme der Forschung. Beiträge der Internationalen Tagung im Germanistischen Institut der Pannonischen Universität Veszprém, 7.-9. Oktober 2004. München: Iudicium 2007, p. 199-210.
Tóth József Péter: Interkulturelle Semantik: ereignisstrukturbasierte Analyse im Sprach-vergleich (Deutsch-Ungarisch). In: Inge Pohl (szerk.): Seman¬ti¬sche Unbe¬stimmt¬heit im Lexikon. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften 2010. pp. 347-358.
Tóth József Péter: Überlegungen zur vergleichenden übersetzungsbezogenen Analysemethode konzeptueller Muster und Ereignisstrukturen im Deutschen und Ungarischen.: Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode. In: Földes Csaba (szerk.): Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2011 (Beiträge zur Interkulturellen Germanistik; 3), pp. 315-327.
V. Szabó László: Hermann Hesses Kunst zwischen Ost und West. In: TRANS. Internet-Zeit-schrift für Kulturwissen¬schaften 17 (2010). http://www.inst.at/trans/17Nr/3-11/3-11_szabo17.htm
V. Szabó László: Hofmannsthal und die Franzosen. Facetten einer produktiven Rezeption. In: Liard, Véronique/George, Marion (Hrsg.): Spiegelungen – Brechungen. Frankreich-bilder in deutschsprachigen Kulturkontexten. Berlin: Trafo 2011 (Frankfurter Kulturwissenschaftliche Beiträge; 16), p. 159–186.
Zsigmond Anikó: Erzählte und erinnerte Identitäten. Der Kulturraum Ungarn im Roman „Der Schwimmer” von Zsuzsa Bánk. In: Magallanes, Fernando (Hrsg.): Estudios Filológicos Alemanes. Nr . 13 (2007), p. 539-546.
Zsigmond Anikó: „Die Wellen des Balaton” von Siegfried Lenz. In: Ch. Parry/L. Voßschmidt (Hrsg.): Europäische Literatur auf Deutsch? München: Iudicium. 2008 (Perspektiven. Nordeuropäische Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur; 2), p. 130-141.

MFTK Dékáni Titkárság, B épület I. emelet Tel: 88/624-005 e-mail: mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu