Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
free templates joomla

A Kar története

 


 

Az ezeréves Veszprém már a kereszténység felvételét követően fontos szerepet töltött be a humán tudományi képzésben. 1276-ig itt működött az ország első felsőfokú oktatási intézménye (Studium Generale). A veszprémi káptalani iskolát III. Béla emelte egyetemi rangra, és ő bővítette ki stúdiumait, a párizsi mintájára („prout Parisius in Francia”). Az egyetem működéséről nem sokat tudunk, a kor viszonyaiból nyilvánvalóan következik azonban, hogy a 12. század második felében és a 13. században frekventált volt. Erre utal IV. László király 1276-ban kelt egyik okmánya, mely a veszprémi egyháznak tűzvészben való elpusztulásával foglalkozik, és az akkor igazán horribilis összeget kitevő ötvenezer ezüstmárka kártételei között a studium generale 3000 márka értékű könyvtárát említi. A király egy másik, 1277-ből származó okirata, mely ugyancsak a veszprémi könyvtárat említi („Libris omnium scienciarum”). Az egyetem tanári karát nem ismerjük. Az elsőhöz hasonlóan, a később létrejött veszprémi felsőfokú iskolák is mind egyházi intézmények voltak.

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (MFTK) elődje Tanárképző Kar néven 1990 őszén jött létre egyetemi karként az akkor Veszprémi Vegyipari Egyetem önálló egyetemi karaként tanárok és bölcsészek képzésére. Az elmúlt 20 évben a Kar profiltisztításon esett át, így előbb Bölcsészettudományi Kar volt az elnevezése, majd 2007-től Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar néven működik.

 

Az MFTK bölcsészet- és társadalomtudományi, szakterületű szakokat, valamint tanári szakokat gondoz. A régi típusú, osztatlan képzésű szakok mellett, fokozatosan bevezettük a Bologna-folyamatban kidolgozott szakképzéseket is. Az MFTK 2005 folyamán benyújtotta a Bologna-típusú képzés szempontrendszerei alapján elkészített összes működő szakjának BA szintű szakindítási kérelmét a korszerű és az európai felsőoktatás normáival harmonizáló törekvések jegyében, ezzel is igazolván a Kar regionális tudás- és innovációs központ szerepét. Karunk szakmai, tudományos szerepét és súlyát bizonyítja, hogy minden benyújtott alapképzési szakját akkreditálta a Magyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottság. Karunk ezzel meg tudta őrizni teljes képzési spektrumát, és ezen felül olyan szakokat is elindított, amelyek a régi képzési rendszerben nem működtek. 

 

A Kar dékánjai

 

1990–1998 Dr. Bárdos Jenő egyetemi tanár
1998–2002 Dr. Lengyel Zsolt egyetemi tanár
2002–2006  Dr. Földes Csaba egyetemi tanár
2006 – 2010 Dr. Szilágyi István egyetemi tanár 
2011–  Dr. Horváth Géza egyetemi docens

 

A Kar oktatási egységei

 

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék mellett 1990-től folyamatosan kezdtek kialakulni a további tanszékek: Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelv és Irodalom Tanszék, Színháztudományi Tanszék, Biológia Tanszék (azóta átkerült a Mérnöki Karra), Pedagógia-Pszichológia Tanszék, Pedagógiai Kutatóintézet (Pápa), Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Antropológia és Etika, Kulturális Ökológiai Tanszéki Csoport (azóta átszervezés következtében megszűnt), Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék. 1999 végéig a Karon működött a Nyelvi Lektorátus, az Egyetemi Nyelviskola és a Testnevelési Tanszék is. Ezek a Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karral történő integráció során a Karból kiválva központi egységgé alakultak át. Szervezeti átalakítás következtében egyes tanszékek intézetekké szerveződtek, valamint új egységek jöttek létre. A 2010-2011-es tanévben a következő egységek működtek a Karon:

 

Angol-Amerikai Intézet
Antropológia és Etika Tanszék
Fordító és Tolmácsképző Intézet
Germanisztikai Intézet
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet
Neveléstudományi Intézet
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

 

Az Angol-Amerikai Intézet által működtetett ötéves képzés első hallgatói angol-kémia szakos tanárként szereztek oklevelet. Az 1990-ben indított hároméves angol nyelvtanárképzés jelentősen hozzájárult az orosztanárok átképzéséhez, az angoltanárok körének bővítéséhez, valamint alapot nyújtott a hallgatóknak ahhoz, hogy tanulmányaikat a graduális képzésben folytassák egyetemünkön. Az ötéves Angol Nyelv és Irodalom szakos bölcsész- és tanárképzés fokozatosan alakult ki és fejlődött tovább egyszakos formában, valamint más szak-párokkal is (számítástechnika, műszaki informatika, környezettan, hittudomány, német nyelv és irodalom, színháztudomány, francia nyelv és irodalom, alkalmazott nyelvészet, magyar nyelv és irodalom, ember- és erkölcstan, nemzetközi tanulmányok). A Bolognai folyamat következtében anglisztika BA és MA, valamint angol tanári mesterszakot gondoz.

 

Az Antropológia és Etika Tanszék munkássága a Nemzeti Alaptantervben szereplő Emberismeret műveltségi területhez – melynek kidolgozója Kamarás István volt – és a helyi tantervekben szereplő ember- és erkölcsismereti tárgyakhoz, valamint a Pannon Egyetem által kezdeményezett Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzés szakhoz és az Etika, ember- és társadalomismeret alapszakhoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a tanszék négy legfontosabb feladata a következő: a szabadbölcsész alapszak (BA) működtetése; az etika, ember- és társadalomismeret nappali alapképzés működtetése; az etika, ember- és társadalomismeret másoddiplomás levelező alapképzés működtetése; a 2001 februárjában és utána félévenként induló – már kifutó – ember-, erkölcs- és vallásismeret szakvizsgás szakirányú továbbképzési szak működtetése.

 

Fordító és Tolmácsképző Intézet a Francia Nyelv és Irodalom Tanszék átalakulása nyomán jött létre 2011-ben. A Francia Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói tevékenységét a 2000/2001-es tanévtől kezdte meg francia nyelvtanár (hároméves) nappali képzés keretében. Ezt követte 2001/2002-es tanévben a francia nyelv és irodalom szakos bölcsészképzés, ami 2002/2003-as tanévben a kiegészítő levelező, valamint posztgraduális fordító– és tolmácsképzéssel egészült ki. 2006-tól Bologna-rendszer szerinti képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat a romanisztika alapszak francia szakirányra felvételt nyert hallgatók. 2009 őszétől a tanszék gondozza a fordító és tolmács mesterszakot.

 

Germanisztikai Intézet kezdetben az öt- és hároméves német nyelv és irodalom szakos tanári szakokat gondozta. A Bolognai-folyamat következtében germanisztika alapszak német szakiránnyal, mesterszinten pedig német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész mesterszak interkulturális germanisztika szakiránnyal, valamint némettanári mesterszak indult.

 

A Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék, az Idegennyelvi Oktatási Központ és az Egyetemi Nyelviskola összevonása nyomán jött létre 2012-ben. Oktatói részt vettek a magyar alapszak oktatási programjának kidolgozásában, a magyar alapszak nyelvmentor szakirányos képzését a tanszék gondozza. A tanszék elkészítette az alkalmazott nyelvészet mesterszak alapító dokumentumát, amelyet a MAB akkreditált 2007-ben. 2008-ban sikeres akkreditációt nyert az Alkalmazott nyelvészet MA szak, amelyen a képzés 2009 szeptemberétől folyik. 2011-ben sikerrel akkreditálta a Nyelv- és beszédfejlesztő tanári mesterszakot.

 

Magyar Irodalomtudományi és Magyar Nyelvtudományi Tanszék 2001-ben alakult, a két tanszék a négyéves egyszakos és ötéves kétszakos magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók képzése után a Bolognai rendszerben a magyar alap- és mesterszakot, illetve a magyartanári mesterszakot gondozza. Jelenleg zajlik az Összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány MA szak akkreditációja, mely a Magyar Irodalomtudományi Tanszék vezetésével, különböző tanszékek kooperációja eredményeként jöhet létre.

 

Pedagógia-Pszichológiai Tanszék 2007 elejétől összeolvadt a Pápai Pedagógiai Kutatóintézettel, először mint Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék működött, majd a hivatalos neve Neveléstudományi Intézet, Tanárképző Központ lett, és a Bolognai rendszerben működő pedagógia alapszak és tanári mesterszak gondozásáért felelős. A tanári szakképzettségekért (jelenleg: angol, francia, magyar, pedagógia, környezettan, német és német nemzetiségi, magyar mint idegen nyelv, ember és társadalom műveltségterület; akkreditáció alatt: drámapedagógia, nyelv- és beszédfejlesztő tanár) a szakképzettséget biztosító tanszékekkel együttműködve felel.

 

Színháztudományi Tanszék tanárai már a 90-es évektől tanítanak drámapedagógiai ismereteket gyakorló pedagógusok számára, illetve színházi ismereteket az egyetem Színháztudományi Tanszékén. Önálló bölcsész szakot gondoztak a hagyományos, osztatlan képzésben, majd a Bologna-folyamat indulásától alapszakon a magyar BA színháztudományi szakirányát látják el, valamint mesterszakon a Színháztudomány mesterszakot dolgozták ki és működtetik. Jelenleg akkreditáció alatt áll a drámapedagógia tanári mesterszak.

 

Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet a társadalomtudományi szakok gondozója. A Bolognai folyamat után a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok és a politológia alapszakok, valamint a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak felelőse. A szabadbölcsészet alapszak filozófia szakirányát is az Intézet működteti.

 

A Karon működő központok, nem oktatási egységek

 

1998 márciusában Európai Uniós pályázat eredményeként Európai Tanulmányok Központ, 1999 novemberétől Európai Dokumentációs Központ létesült a karon. 1999-ben a Kar pápai székhellyel Pedagógiai Kutatóintézettel gazdagodott, az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központjával és a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékkel szervezeti egységet alkotva 2008-ban Neveléstudományi Intézetté alakult. 2002-ben akkreditálták a Pannon Nyelvvizsgarendszert, amelyet az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék munkatársai fejlesztettek, és azóta működik a Pannon Nyelvvizsgaközpont az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék keretein belül. 2008. szeptember 1-jén alapítottuk az Interkulturális Nyelvészeti/Germanisztikai Kompetenciaközpontot. A tudásközpontnak az a feladata, hogy koordinálja és intenzívebbé tegye a nemzetközi interkulturális nyelvészeti kutatásokat a germanisztika tudományterületén, valamint hogy olyan nemzetközi tudományos fórumot hozzon létre, amely lehetővé teszi a rendszeres nemzetközi tudományos eszmecserét az interkulturális germanisztika nemzetközileg elismert szakemberei és fiatal kutatók, illetve doktoranduszok között. Működését – neves professzorokból álló – nemzetközi tudományos tanács segíti. A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszéken 2005-ben jött létre a Mediterrán Kutatócsoport.

 

Műhelymunka, kutatás

 

1997 óta évente rendezi meg az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék a nemzetközi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet, és szerkeszti az Alkalmazott Nyelvtudomány és a Nyelv – beszéd – írás című folyóiratokat. Az Angol-Amerikai Intézet az America Week rendezvénysorozatot szervezi évente, és rendez angol nyelvű, az angolszász világgal kapcsolatos konferenciákat. Az Antropológia és Etika Tanszék gondozza az Iskolakultúra című folyóiratot, valláskutatásokat végez, és zeneesztétikai műhelyt működtet. Éjszakai Egyetem keretén belül is tart előadásokat. A Germanisztikai Intézet szerkesztésében jelenik meg a Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik és a Beiträge zur Interkulturellen Germanistik. A Magyar Irodalomtudományi Tanszék kidolgozta Az elbeszélő diszkurzus (elmélet, történet, műfaj) alapkutatási projektet, melyet az OTKA tematikus pályázat keretében támogatott a 2003-2005-ös időszakban. Ennek keretében 2003-ban országos konferenciát rendeztek, melynek anyagát A regény nyelvei címen jelentették meg. 2005 őszén folytatták le a második regényelméleti konferenciát, melynek anyaga A regény és a trópusok  címen látott napvilágot.  Céljuk, hogy a magyar és az európai regény kutatásának központját alakítsuk ki a Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén. A Magyar Nyelvtudományi Tanszék a Veszprém megyei regionális köznyelv kutatását végzi. A Neveléstudományi Intézetben folyamatos kutató-fejlesztő tevékenység folyik, melynek témái: a serdülők erkölcsi és kritikai gondolkodása, a kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei, a tantárgyköziség pedagógiai megközelítései, a curriculum fejlesztés nemzetközi tendenciáinak, trendjeinek összehasonlító pilot elemzése, a pályakezdő pedagógusok szakmai beilleszkedése, az osztályfőnöki tevékenység aktuális állapota, illetve a kezdőszakasz problémái, individuálpszichológiai szempontú életstílus-elemzés, bátorító pedagógiai konstruktív kommunikációs stílus elemzése. A tanszék munkatársai az említett témákról rendszeresen tartanak pedagógus továbbképzéseket, előadói és szekcióvezetői minőségben gyakran résztvevői tudományos konferenciáknak. A Színháztudományi Tanszék kortárs magyar drámák feltárásával, elemzésével és régi magyar drámák kritikai kiadásával foglalkozik. 1998 és 2007 között szerkesztette a Theatron színházelméleti folyóiratot. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet szerkeszti a Pro Philosophia Füzeteket, amely a történelemre és a kultúrára reflektáló írások mellett a művészetelméletek, a színháztudomány, a vallásbölcselet, politikai filozófiák, társadalomelméletek, életfilozófiák, nyelvfilozófia, irodalomelmélet, fenomenológia témakörökben született publikációkat jelentet meg. A Mediterrán Világ címmel folyóiratot és konferenciasorozatot szerveznek az Intézet oktatói. A Comitatus folyóirat első száma 1991. július 15-én jelent meg, a kiadói feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Irodája látta el, 2007. március 31-éig, az Iroda megszüntetéséig, azóta a TNTI munkatársaiból álló alapító Egyesület végzi a szerkesztői és kiadói tevékenységet is.

 

 


 

MFTK Dékáni Titkárság, B épület I. emelet Tel: 88/624-005 e-mail: mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu