Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
free templates joomla

Alkalmazott Nyelvészeti Kutatóműhely

Vezetője: Dr. habil. Navracsics Judit
Tagok: Prof. Dr. Lengyel Zsolt
Dr. Bátyi Szilvia
Dr. Sáry Gyula

Tevékenység és kutatási téma: A mentális lexikon vizsgálata egy- és kétnyelvű közegben

Kutatási eredmények összefoglalása

1. Egynyelvű mentális lexikonra vonatkozó kutatási eredmények

A vizsgálatok feltérképezik a mentális lexikonban tárolt egységek közötti kapcsolatokat, és arra szándékoznak rávilágítani, hogy a nyelv mint rendszer, valamint a nyelvi jelek között fellépő jelentésviszonyok miként befolyásolják a tárolt információk rendeződését. Mindezidáig a kutatók olyan következtetéseket tudtak levonni, hogy a gyermek mentális lexiko¬nának rendezettsége eltérő jellegű a felnőttétől. A gyermekek elsősorban szintag¬matikus kapcsolatokat építenek ki a tárolt egységek között, felnőttkorra azonban ezek a kapcsolatok átrendeződnek és inkább paradigmatikus jelleget öltenek.
Kutatási eredményeink szerint a szemantikai alapú, azaz a felcserélhetőségen alapuló paradigmatikus tárolási elv érvényesül az egynyelvű és a kétnyelvű mentális lexikonban is. A másik nagy rendező elv lineáris, tehát az egyes egységekkel történő szókapcsolatok, szintagmák létrehozását mutatja. Az ilyenfajta rendeződés elsősorban gyermekkorban és a késői kétnyelvűek esetében jellemző, illetve olyan egyéneknél, akik nem mondhatók stabil kétnyelvűeknek, mivel a második nyelv elsajátítása még folyamatban van. A tárolási mechanizmusokat számos tényező befolyásolja: a nyelvelsajátítás módja, a szó gyakorisága, hangzása, de mint az utóbbi vizsgálatokból kiderült, a szófaja is.

2. A kétnyelvű mentális lexikonra vonatkozó kutatási eredményeink

A kétnyelvű mentális lexikon kutatásakor egy kísérletsorozatot alkalmazunk olyan kétnyelvűek részvételével, akiknek az egyik nyelve a magyar. A kísérletsorozat 6 részből áll: szóasszociációs teszt, színmegnevezéses teszt, képmegnevezéses teszt, szógyűjtés képi stimulus alapján, spontán és irányított szövegalkotás. Eddig 125 adatközlővel végeztünk vizsgálatot.
Kutatásaink eredményei alapján a kétnyelvűek konceptuális szintje közös, és a lemma szint tartalmazza a tárolt egység nyelvspecifikus vonásait, azonban a nyelvek egymásra hatásának következménye lehet olyan téves kivitelezés, amely a lemma szintnél alacsonyabb szinten (a nyelvi átalakító és a kivitelezési szinten) zavart okozhat, és ennek következménye az „idegen hangzás” vagy furcsa megfogalmazás. A beszédprodukció vizsgálatakor azt is megállapítottuk, hogy – ellentétben a második nyelvelsajátítás-kutatásban feltételezett nézetekkel – a késői kétnyelvűek procedurális memóriája ugyanolyan aktív, mint az egynyelvűeké, tehát a beszédtevékenységben nem kizárólag a deklaratív memória vesz részt.

3. Kétnyelvű, írott nyelvi feldolgozás

A kétnyelvű mentális lexikon működését az írott nyelvben is, percepciós szinten vizsgáljuk. Stroop teszt alkalmazásával vizsgáljuk a nyelvek között fellépő interferenciát. A Stroop hatás főként a válasz szintjén jelentkezik, viszont a stimulus nyelv is hatással van az interferencia mértékére, amely a nyelven belüli interferenciában mutatkozik meg. A nyelvek hasonlósága hatással van az interferencia mértékére és előfordulására. Eltérő ortográfia esetében (magyar-ukrán) az interferencia a válasz szintjén jelentkezik, míg abban az esetben, ha az ortográfia nagyobb hasonlóságot mutat (német-angol, lengyel-angol) az interferenciára inkább a stimulus nyelv van hatással.
Legújabb kutatásaink a kétnyelvűek írott nyelvi feldolgozására vonatkoznak. Egy számítógépes program használatával, pszichofizikai teszttel vizsgáljuk a magyar–angol, magyar–szlovák, valamint szlovák–angol kétnyelvűek szószintű és mondatszintű feldolgozását. Reakcióidő-méréssel és döntési helyességek vizsgálatával keressük az összefüggéseket a különböző tipológiájú nyelvek összetételével párt alkotó kétnyelvűek a nyelv feldolgozása során történő agyműködését. Eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a szerkezetileg hibás mondatokat hamarabb felismerik a kétnyelvűek, mint a szemantikailag értelmetlen, vagy a hibátlan mondatokat. Ezek az eredmények nem egyeznek meg a nemzetközi szakirodalomban mért indoeurópai nyelvek összetételéből álló nyelvi kompetenciával rendelkező kétnyelvűek eredményeivel, és nem egyeznek meg az egynyelvűek között végzett hasonló tesztek eredményeivel sem. Ez tehát megerősíti azt a feltételezést – bár a kutatás korai szakaszában vagyunk még, ezért további vizsgálatok szükségesek, –, hogy más az egynyelvű és a kétnyelvű nyelvi feldolgozás, és különbség van a hasonló és a különböző tipológiájú nyelvek alkotta kétnyelvűek mentális lexikonának működésében.

A kutatások eredményeit közlő publikációk listája

- Bátyi Szilvia:Semantic representation in the bilingual mental lexicon. In: Navracsics Judit/ Szabó Dániel (szerk.): Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban: Mental procedures in language processing. Budapest: Tinta Könyvkiadó 2012 (Pszicholingvisztikai tanulmányok; 3/Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 140), pp. 254-264.
- Bátyi Szilvia: Az „egynyelvű” és kétnyelvű mentális lexikon. In: Fülöp Péter (szerk.): Tavaszi Szél 2012. Konferenciakötet. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2012.05.17.Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2012. pp. 206-213.
-    Navracsics Judit/Szabó Dániel (szerk.): Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban: Mental procedures in language processing. Budapest: Tinta Könyvkiadó 2012 (Pszicholingvisztikai tanulmányok, 3), 404 p.
- Navracsics Judit/Sáry Gyula: Magyar-angol kétnyelvűek írott nyelvi mondatfeldolgozási sajátosságai - a nemek tükrében. In: Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. Budapest: ELTE és MTA Nyelvtudományi Intézete 2012, pp. 192-208.
-  Navracsics Judit/Sáry Gyula: Bilingual sentence processing. In: Navracsics Judit/Szabó Dániel (szerk.): Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban: Mental procedures in language processing. Budapest: Tinta Könyvkiadó 2012 (Pszicholingvisztikai tanulmányok; 3), pp. 384-396.
-      Lengyel Zsolt: Szóról szóra. Budapest: Gondolat.
Lengyel Zsolt: Fonetikai/fonológiai kapcsolatok a mentális lexikonban. In: Navracsics Judit/ Szabó Dániel (szerk.): Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III. Mental procedures in language processing. Budapest: Tinta Könyvkiadó (Studies in Psycholinguistics; 3), p.64-85.
-   Bátyi Szilvia: A szocializációs közeg hatása a kétnyelvű mentális lexikonra. Kárpátaljai példa. 167 p. 2011. (PhD).
-     Navracsics Judit/Horváth H. Attila (szerk.): Szóaktiváció két nyelven. Budapest: Gondolat Kiadó 2011 (Vniversitas Pannonica; 7), 100 p.
-   Navracsics Judit/Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben: Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Budapest: Tinta Könyvkiadó 2011 ((Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 121), 196 p.
-   Bátyi Szilvia:Kétnyelvű mentális lexikon vizsgálata kárpátaljai viszonylatban. In: Garaczi Imre/Szilágyi István (szerk.): Magyarságtudományi kutatások I.: A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány 2010, pp. 179-188.
-   Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás: Pszicholingvisztikai tanulmányok I. Budapest: Tinta Könyvkiadó 2010.
-    Navracsics Judit:Egyéni kétnyelvűség. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó/Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó 2010 (Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek; 03), 111 p.
-  Lengyel Zsolt: „Nincs válasz” kategória szóasszociációs vizsgálatokban. In: Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. Budapest: Tinta Könyv-kiadó 2010. 30-41.
-    Lengyel Zsolt/Navracsics Judit (szerk.): Tanulmányok a mentális lexikonról. Studies on the Mental Lexicon: Nyelvelsajátítás - beszédprodukció - beszédpercepció. Language AcquisitionSpeech ProductionSpeech Perception. Budapest: Tinta Könyvkiadó 2009 (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 92.), 456 p.
-   Navracsics Judit:Magyarországi horvátok kétnyelvűségi vizsgálata. In: Alkalmazott Nyelvtudomány VII (2008) 1-2, pp. 75-89.
-   Navracsics Judit: The Mental Lexicon of Croatian-Hungarian Bilinguals. In: Lahor: Journal for Croatian as Mother, Second and Foreign Language 3: (5) pp. 5-19. (2008).
-  Navracsics Judit: A kétnyelvű mentális lexikon. Budapest: Balassi Kiadó 2007. 180 p.
-   Lengyel Zsolt/Navracsics Judit (szerk.): Second Language Lexical Processes: Applied Linguistic and Psycholinguistic Perspectives. Clevedon; Philadelphia: Multilingual Matters 2007 (Second Language Acquisition; 23). 191 p.
-  Lengyel Zsolt:Magyar Asszociációs Normák Enciklopédiája. In: Alkalmazott Nyelvtudomány VII (2007) 1-2, p. 125-141.
-  Navracsics Judit: Word classes and the bilingual mental lexicon. In: Lengyel Zsolt/Navracsics Judit (szerk.): Selected Papers of 8th Summer School of Psycholinguistics [VIII. Pszicholingviszti¬kai Nyári Egyetem válogatott előadásai].Konferencia helye, ideje: Balatonalmádi, Magyarország, 2005.05.29-2005.06.03.Veszprém: Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, pp. 1-12.
-  Lengyel Zsolt: Magyar egyszavas szabad asszociációs vizsgálatok: 1983-2004.In:Alkalmazott Nyelvtudomány (2005)1-2, p. 25-41.
-    Navracsics Judit: The question of control in bilingual speech production in different language modes. In: Grazer Linguistische Studien 62: pp. 95-111. (2004).
-   Navracsics Judit: Kapcsolatok a kétnyelvű mentális lexikonban. In: Modern Filológiai Közlemények 6 (2004) 1, pp. 21-22.
-  Navracsics Judit:Bilingual semantic representation and lexical access. In: Acta Linguistica Hungarica 49 (2002) 2, pp. 225-247. (2002)
-    Navracsics Judit: Kétnyelvűek mentális lexikonának jellegzetességei. In: Alkalmazott Nyelvtudomány 1 (2001) 1, p. 51-61.
-  Navracsics Judit: Fonetikai kapcsolatok a kétnyelvűek mentális lexikonában. In: Beszédkutatás 2001, pp. 143-154.

A kutatóműhely által szervezett konferenciák

1997 óta évente szervezett nemzetközi konferencia: Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem.

Nemzetközi kutatócsoport létrehozása 2012-ben: CERGSLAM (Central European Research Group for Second Language Acquisition and Multilingualism)

Elnök: Prof. David Singleton
Titkár: Dr. Navracsics Judit
Tagok: Bajtai Anna (Szerbia)
Bátyi Szilvia (Magyarország)
Jakub Bielak (Lengyelország)
Lars Bülow (Németország)
Kristina Cergol Kovačević (Horvátország)
Lidija Cvikić (Horvátország)
Kees de Bot (Hollandia)
Anna Mystkowska-Wiertelak (Lengyelország)
Armela Panajoti (Albánia)
Mirosław Pawlak (Lengyelország)
David Singleton (Írország – Magyarország)
Bledar Toska (Albánia)
Joanna Nijakowska (Lengyelország)
Justyna Leśniewska (Lengyelország)
Ewa Witalisz (Lengyelország)
Marta Medved-Krajnović (Horvátország)
Ulrike Jessner-Schmid (Ausztria)

MFTK Dékáni Titkárság, B épület I. emelet Tel: 88/624-005 e-mail: mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu